Slide background
Slide background
Slide background

Ил тод байдал

Байгууллагын ил тод байдал 2014 онд байгууллагынхаа ил тод байдлыг хангах, 2009 оны Засгийн газрын 143-р тогтоолыг хангуулахаар ажиллаж, сар бүрийн хоёр дахь долоо хоногийн нэг дэх өдрийг иргэдэд “Нээлттэй өдөр” болгон зарлаж, сургалт, мэдээлэл, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах хуваарь гарган батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу холбогдох байгууллага, мэргэжилтэн, албан хаагчид сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл хийн, иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Нэг цэгийн өрөөг тохижуулан засварлаж холбогдох байцаагч, мэргэжилтэнүүдийг байршуулан суулгаж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг ил тод, түргэн шуурхай хүргэж байна. Иргэдийн санал, гомдол, хүсэлт хүлээн авах нээлттэй утсыг ажиллуулж байна.

Хүний нөөцийн ил тод байдал 2014 он гарсаар Засаг даргын Тамгын газарт сахиул, нийгмийн даатгалын байцаагч, иргэний танхим хариуцсан ажилтан гэсэн орон тоо гарсан байна. Эдгээр орон тоонд дээр ажлын байрны шаардлагын дагуу сонгон шалгаруулалтыг зарлан мэдээлж, шалгалтыг зохион байгуулж холбогдох хууль дүрмийн дагуу иргэнийг сонгон шалгарулан авч, ажиллуулж байна. Одоогоор сул орон тоо гараагүй байна.

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал Бүх төсөвт байгууллагууд өөрийн байгууллагадаа төсөв санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг ажиллуулж, мэдээллийг тухай бүр шинэчилж байна. Засаг даргын Тамгын газарт байгуулагуудын нэгдсэн төсвийн ил тод байдлын самбарыг ажиллуулж байна. 2014 оны тодотгосон төсөв батлах тухай

Цэцэрлэг сумын 2014 оны төсвийн орлогын нийт дүн /мянган төгрөг/ Сум төсвийн орлого бүгд 52379.3 1 Урсгал орлого 50034.3 1.1. Сумын төсвийн татварын орлого 50034.3 1.1.1 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвараас бусад хувь хүний орлогын албан татвар 24866.2 1.1.2 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч хувь хүний орлогын албан татвар 150.0 1.1.3 Бууны албан татвар 522.0 1.1.4 Хог хаягдлын хураамжийн орлого 1200.0 1.1.5 Төсвийн тухай хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын тэмдэгтийн хураамж 1800.0 1.1.7 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 2630.0 1.1.9 хүн амын унд, ахуйн хэрэгцээний зориулалтаар ус, рашаан ашигласны төлбөр 2900.0 1.1.10 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр 15712.5 1.1.11 Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж 132.0 1.2. Сумын татварын бус орлого 2345.0 1.2.3 Хүү, торгуулийн орлого 600.0 1.2.4 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 745.0 1.2.5 Хууль тогтоомжийн дагуу аймаг, нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх бусад орлого. 1000.0 1.3 Хөрөнгийн орлого 121.6 1.3.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 121.6

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн улсын төсвөөс авах санхүүгийн Дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг, тусгай Зориулалтын шилжүүлэг

Мян\төгрөг 3. Тусламжийн орлого 2114202.4 3.1 Хандив тусламжийн орлого 3.2 Санхүүгийн дэмжлэг 256713.5 3.3 Орон нутгийн хөгжлийн сан орлогын шилжүүлэг 372780.3 3.4 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 1475317.4 3.5 2013 оны давсан төсвийн орлогоос 9391.2 2014 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /мянган төгрөг/ 2.1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга 50209.3 2.1.1 Санхүүгийн дэмжлэг 50209.3 2.2. Засаг дарга 258883.5 2.2.1. З.Д.Т.Газар, Багийн Засаг дарга 258883.5 2.2.2. Орон нутгийн төсвийн орлого 52379.3 2.3. Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 1475317.4 2.3.1 Ерөнхий боловсролын сургууль 888306.0 2.4. Хүүхдийн цэцэрлэг 248703.1 2.4.1 Соёлын төв 39228.5 Эрүүл мэндийн төв 299019.8 О.Н.Хөгжлийн санд төвлөрүүлэх 372780.3

2014 оны орон нутгийн төсвийн зарлагын нийт дүн, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээ /мянган төгрөг/ 3.1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 50209.3 3.1.1. Урсгал зардлын дээд хэмжээ 50209.3 3.1.2. Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ 3.2. Засаг дарга 2116172.4 3.2.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ 2106981.7 3.2.1.1. Үүнээс: сум/дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй улсын төсөвт байгууллагад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээ 1475317.4 3.2.1.2. орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ 372780.3 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллагын урсгал зардлын хэмжээ /мянган төгрөг/ 4.1. Ерөнхий боловсролын сургууль 888306.0 4.2 Хүүхдийн цэцэрлэг 248703.1 4.3 Соёлын төв 39288.5 4.4 Эрүүл мэндийн төв 299019.8 Дүн

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР